Miles of smiles

apr17-269_lg
Jimi having a good time. Photo by Dagmar. (With thanks to Luigi Garuti)